Како до нас

Састав стручних органа и тимова за школску 2018/2019. годину

Назив тима и садржај рада Чланови тима
Педагошки колегијум

Чине га председници стручних актива, председници стручних већа, координатори тимова и стручни сарадници
 1. Љиљана Мијић директор, руководилац ПК
 2. Марија Симић (педагог, предс.СА за развој Шк.програмаiкоординатор Тима за инклузију)
 3. Весна Даничић (координатор СА за развојно планирање)
 4. Весна Стојаковић (предс.СВ разредне наставе)
 5. Анита Петровић Богдановић (предс.СВ наст.СЈ и верске н.)
 6. Ивана Тошић (предс.СВ наст.историје и грађ.в.)
 7. Татјана Бура (предс.СВ наст.страних језика)
 8. Брана Шарац (предс.СВ наст.мат.,инф.и ТО)
 9. Нада Ристичевић (предс.СВ наст.прир.наука –физ., хем., биол., геогр.)
 10. Зоран Ђорђевић (предс.СВ наст.вештина-ЛК, МК, ФВ)
 11. Снежана Васић (координатор Тима за област руковођење школом)
 12. Данијела Илић (координаторТима за здравствену и социјалну заштиту ученика)
 13. Славица Денић (координатор Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља…)
 14. Снежана Паравиња Шкрбић (координаторТимазаподршкуученицима)
 15. Горан Милић (координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе)
 16. Марија Ђурић (координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво)
 17. Ивана Тошић(координатор Вршњачког тима)
 18. Марија Кнежевић (координатор Тима за естетско уређење школе)
 19. Снежана Паравиња Шкрбић, координатор Тима за пројекат Еко-школа)
 20. Ђурђа Шакић/Сузана Васиљевић, психолог , (координатор Тима за професионални развој)
Стручни актив за развој школског програма

Чине га представници наставника и стручних сарадника које за свако школску годину именује НВ
Предлог: Представник стручног већа и стручни сарадници
 1. Марија Симић, председник СА
 2. Ана Матић, координатор
 3. Брана Шарац
 4. Данијела Радаковић
 5. Душан Стојиљковић
 6. Јасна Раковић
 7. Ђурђа Шакић/ Сузана Васиљевић
Стручни актив за развојно планирање (ШРП)

Чине га представници:
 • наставника
 • стручнихсарадника,
 • јединице локалне самоуправе
 • Ученичког парламента и
 • Савета родитеља

Чланове именује Школски одбор.
 1. Љиљана Мијић, председник СА
 2. Весна Даничић , координатор
 3. Марија Симић, педагог
 4. Синиша Јакшић/ Дубравка Косић
 5. Мирјана Рацић
 6. Анита Бура
 7. Драгана Лилић
 8. Славица Денић
 9. Ђурђа Шакић/ Сузана Васиљевић
 10. Јадранка Травица
 11. Вукашин Бојовић, представник лок.сам.
 12. Данијела Пекез, представник Савета род.
 13. Наталија Екмеџић, представник Ученичког парламента
ЧЛАНОВИ ТИМОВА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОД.
1. Тим за област „Школски програм и Годишњи програм рада школе“
 • Школски програм
 • Годишњи програм рада школe
 1. Марија Симић, педагог, координатор
 2. Тамара Смиљанић /Душан Стојиљковић
 3. Милица Видановић
 4. Марија Зејак
 5. Драгослава Петровић
 6. Тијана Шћеповић
 7. Милица Ћалић
2. Тим за област „Настава и учење“
 • Планирање и припремање
 • Наставни процес
 • Учење
 • Праћење и напредовање ученика
 • Обезбеђивање квалитета
 1. Славица Денић, спец.педагог, координатор
 2. Јелена Миковић
 3. Тамара Стојаковић
 4. Дубравка Мишчевић
 5. Ивана Тошић
 6. Драгана Кончаревић
 7. Бранкица Прица
3. Тим за област „Образовна постигнућа ученика“
 • Квалитет школског постигнућа
 • Обезбеђвање квалитета
 1. Слободанка Јаић-Таталовић, координатор
 2. Марија Ђурић
 3. Нада Ристичевић
 4. Јелена Петровић
 5. Вера Бабић
 6. Аница Милетић
4. Тим за област „Подршка ученицима“
 • Брига о ученицима
 • Подршка учењу
 • Лични и социјални развој
 • Професионална оријентација
 • Обезбеђивање квалитета
 1. Снежана Паравиња Шкрбић, координатор
 2. Данијела Петровић
 3. Славица Стегић
 4. Бранка Шошкић
 5. Радмила Ангелов
 6. Никола Стикић
 7. Анђела Јовковић
 8. Мирјана Кисјелица
5. Тим за област „ЕТОС“
 • Људски ресурси
 • Атмосфера и међуљудски односи
 • Партнерство са родитељима, ШО и локалном заједницом
 1. Александар Тодосијевић, координатор
 2. Данијела Младеновић
 3. Весна Стојаковић
 4. Јулка Кнежевић
 5. Жељка Павловић
 6. Анита Бура
 7. Ивана Филиповић Готић
 8. Душан Галечић,представник родитеља
6. Тим за област „ Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета школе“
 • Руковођење
 • Организација рада школе
 • Школски развојни план
 • Обезбеђивање квалитета
 1. Снежана Васић, координатор
 2. Светлана Дражета Милуровић
 3. Светлана Личанин
 4. Дивна Атлагић
 5. Јелена Павлица
 6. Драгана Ступар
7. Тим за област„ Ресурси“
 • Људски ресурси
 • Материјално-технички ресурси
 • Финансијски ресурси
 • Ресурси локалне заједнице
 • Обезбеђивање квалитета
 1. Лидија Буловић, координатор
 2. Јасмина Скробић
 3. Снежана Крњаја
 4. Мирјана Бабовић Килибарда
 5. Верица Гојковић
Чланови осталих тимова у школској 2018/2019.
Тим за заштиту деце од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања
 1. Љиљана Мијић
 2. Ђурђа Шакић/ Сузана Васиљевић
 3. Славица Денић, коордитантор
 4. Савка Нешић, секретар школе
 5. Слободан Каблар
 6. Младен Ђекић
 7. Зоран Ђорђевић
 8. Јованка Вујаковић
 9. Јелена Дуловић, представник родитеља
Тим за инклузију
 1. Марија Симић, педагог, координатор
 2. Славица Денић
 3. Светлана Бјелопавлић
 4. Данијела Гордић
 5. Ђурђа Шакић
 6. Анђела Јовковић
 7. Лола Глођајевић Цветковић
 8. Душица Угрица, представник родитеља
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 1. Марија Ђурић, координатор
 2. Александар Тодосијевић
 3. Данијела Илић
 4. Марта Илић
 5. Данијела Солдо
 6. Катарина Нешић, представник родитеља
Тим за процену квалитета рада запослених наставника
 1. Љиљана Мијић директор, руководилац
 2. Горан Милић
 3. Весна Стојаковић
 4. Драгослава Петровић
 5. Марина Рацић, председник Савета родитеља
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
 1. Горан Милић, координатор
 2. Љиљана Мијић
 3. Снежана Паравиња Шкрбић
 4. Марта Илић
 5. Славица Денић
 6. Милица Тишма
 7. Наталија Дабић
 8. Јелена Миковић
 9. Катарина Цветковић Пантић
 10. Весна Даничић
 11. Милица Видановић
 12. Снежана Крњаја
 13. Лана Стефанов
 14. Александар Тодосијевић
 15. Маја Милутиновић, представник родитеља
Тим за професионални развој
 1. Ђурђа Шакић/Сузана Васиљевић, координатор
 2. Љиљана Мијић
 3. Марија Симић
 4. Анита Петровић Богдановић
 5. Тамара Смиљанић
 6. Татјана Бура
 7. Зорица Јовановић, представник родитеља
Тим за здравствену и социјалну заштиту ученика
 1. Данијела Илић, координатор
 2. Светлана Дражета Милуровић
 3. Светлана Стефанов
 4. Миланка Чабрило
 5. Милан Шево
Тим за естетско уређење школе
 1. Марија Кнежевић, координатор
 2. Драгана Терзић
 3. Наталија Дабић
 4. Анита Бура
 5. Љиљана Мијић
 6. Мирјана Рацић
 7. Јасна Раковић
Тим за спровођење Међународног програма „ЕКО школа“
 1. Снежана Паравиња Шкрбић, координатор
 2. Нада Ристичевић
 3. Миланка Чабрило
 4. Лидија Буловић
 5. Ивана Филиповић Готић
 6. Тамара Стојаковић
 7. Јелена Петровић
 8. Милица Видановић
 9. Радмила Ангелов
 10. Драгана Ступар
 11. Драгана Лилић
Вршњачки тим и тим за сарадњу са Ученичким парламентом
 1. Ивана Тошић, координатор Вршњачког тима
 2. Марија Зејак
 3. Јадранка Травица
 4. Горан Милић, координаор за сарадњу са Ученичким парламентом
 5. Александра Ненић
Комисија за упис
 1. Јованка Вујаковић
 2. Данијела Петровић
 3. Драгана Ступар
 4. Светлана Дражета Милуровић
 5. Јелена Богдановић
 6. Радмила Ангелов
 7. Зоран Ђорђевић
Информатички координатори
 1. Тамара Смиљанић
 2. Душан Стојиљковић
 3. Младен Ђекић
 4. Милица Видановић
 5. Марта Илић
 6. Снежана Крњаја
 7. Весна Даничић
Комисија за попис
 1. Синиша Јакшић/ Дубравка Косић
 2. Снежана Крњаја
 3. Наташа Ђорђевић
 4. Александар Ковачевић
 5. Драгана Соломун
 6. Јадранка Травица
Лица задужена за давање јавних информација
 1. Љиљана Мијић
 2. Александар Тодосијевић
 3. Славица Денић
 4. Горан Милић
Комисија за попис ситног инвентара
 1. Мира Мркела
 2. Вишња Месаровић
 3. Јованка Вујаковић
 4. Слободан Каблар
 5. Милан Шево
Координатори за сарадњу школе са родитељима
 1. Ђурђа Шакић/ Сузана Васиљевић
 2. Марија Ђурић
 3. Лола Глођајевић Цветковић

Обавештења

Прелиминарни резултати - окружно такмичење из матем...

23.03.2019

Окружно такмичење из математике

21.03.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД

18.03.2019

Обавештење о новој процедури уписа у први ра...

31.01.2019

Обавештење за упис у први разред

30.01.2019

Блогови наставника

Фејсбук Библиотека Веронаука Историја Учитељица Љ. Мијић Физика Физичко васпитање Географија Руски језик