Школски документи

sk.dokumenti

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020 2021

Распоред звоњења млађа смена 2020-21

Распоред звоњења старија смена 2020-21

Годишњи план рада школе за шк. 2020/21.

Извештај о раду школе за шк. 2019/2020.

Распоред контролних и писмених вежби у шк. 2020/21. 1-4.разреда

Распоред контролних и писмених вежби у шк. 2020/21. 5-8.разреда

Отворени дани школе

Списак уџбеника за шк 2020/21. годину

1. разред   2. разред   3. разред   4. разред

5. разред   6. разред   7. разред   8. разред 

Годишњи план рада школе за шк. 2019/2020. годину

Развојни план школе за период од 2017. до 2020. године

Извештај о раду школе за шк. 2018/2019. годину

План самовредновања за шк. 2019/2020. годину

Распоред контролних вежби у шк. 2019/2020. год. Млађа смена  Старија смена

Статут школе

Правила понашања у фискултурној сали

Кућни ред школе

Кодекс понашања (који је донео Ученички парламент)

Правилник о васпитно – дисциплинској одговорности ученика

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о безбедности ученика

Правилник о испитима

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о избору спортисте генерације

Правилник о поклонима

Правилник о понашању

Правилник о раду

Правилник о раду ђачке кухиње

Систематизација

Правилник о награђивању ученика