Школски документи

sk.dokumenti

Одлука о измени финансијског плана за 2021.год. бр.2 

Одлука о измени финансијског плана бр.1 

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Списак уџбеника за школску 2021/22.годину:

1.разред
2.разред
3.разред
4.разред

5.разред
6.разред
7.разред
8.разред

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2021.година 

Финансијски извештаји за 2020.годину:
GFI 2020. – Биланс прихода и расхода
GFI 2020. – Биланс стања
GFI 2020. – Извештај о извршењу буџета
GFI 2020. – Извештај о капиталним издацима и примањима
GFI 2020. – Извештај о новчаним токовима

Распоред контролних и писмених 1-4.разреда – друго полугодиште

Распоред контролних и писмених 5-8. разреда – друго полугодиште

Измењен распоред писмених и контролних 1-4. разреда – прво полугодиште

Измењен распоред контролних и писмених 5-8. разреда – прво полугодиште

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020 2021

Распоред звоњења млађа смена 2020-21

Распоред звоњења старија смена 2020-21

Годишњи план рада школе за шк. 2020/21.

Извештај о раду школе за шк. 2019/2020.

Распоред контролних и писмених вежби у шк. 2020/21. 1-4.разреда

Распоред контролних и писмених вежби у шк. 2020/21. 5-8.разреда

Отворени дани школе

Списак уџбеника за шк 2020/21. годину

1. разред   2. разред   3. разред   4. разред

5. разред   6. разред   7. разред   8. разред 

Годишњи план рада школе за шк. 2019/2020. годину

Развојни план школе за период од 2017. до 2020. године

Извештај о раду школе за шк. 2018/2019. годину

План самовредновања за шк. 2019/2020. годину

Распоред контролних вежби у шк. 2019/2020. год. Млађа смена  Старија смена

Статут школе

Правила понашања у фискултурној сали

Кућни ред школе

Кодекс понашања (који је донео Ученички парламент)

Правилник о васпитно – дисциплинској одговорности ученика

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о безбедности ученика

Правилник о испитима

Правилник о избору спортисте генерације

Правилник о поклонима

Правилник о понашању

Правилник о раду

Правилник о раду ђачке кухиње

Систематизација

Правилник о награђивању ученика