Обавештење за родитеље

Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 88/2017 – ступио на снагу 7.10.2017. год.)

Чл. 84. Закона:

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:

  1. За упис детета у школу;
  2. За редовно похађање наставе;
  3. За редовно похађање припремне наставе;
  4. Да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу;
  5. Да правда изостанке ученика, најкасније у року од 8 дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућим лекарским или другом релевантном документацијом;
  6. Да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;
  7. За повреду забране насиља учињену од стране ученика;
  8. За теже повреде обавезе ученика;
  9. Да поштује правила установе.

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља из разлога прописаних ст. 1. Овог члана.

Чл. 194. Закона: Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник за повреду обавезе из чл. 84.

Чл. 86. Закона:

За учињену повреду забране насиља ученику од 5.-8. Разреда може бити изречена мера премештања у другу школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља.

Школа упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере одређује ученику и обавезно обављање друштвено – корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама школе или ван просторија школе под надзором наставника, односно стручног сарадника. Друштвено – користан рад се одређује у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему школа одмах обавештава ученика.

Чл. 85. Закона: Уколико се родитељ који је уредно обавештен не одазива да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља психолога, односно педагога да у овом поступку заступа интересе детета и о томе одмах обавештава Центар за социјални рад.

Чл. 60. Закона: Ученик који се определио за верску наставу или грађанско васпитање може једанпут да мења изборни програм у току једног циклуса основног образовања.

Чл. 112. Закона: Забрањено је свако понашање ученика, запослених и родитеља којим се вређа углед, част или достојанство.

Чл. 22. Закона: Родитељ је одговоран за упис детета у школу, за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза. Школа је дужна да обавести родитеља о ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од престанка похађања наставе. Ако родитељ не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу, школа одмах обавештава јединицу локалне самоуправе и надлежну установу социјалне заштите.

Чл. 121. Закона: Општински савет родитеља чини представници савета родитеља свих установа са подручја општине. Представника предлаже Савет родитеља школе.