Архиве категорија: Школски тимови

Наше десетогодишње искуство у УНИЦЕФ пројекту ,,Школа без насиља“

Школа се укључила у Уницефов програм 2008. године иницијативом психолога школе Весне Живановић и тадашње директорке Марјане Мрђен у циљу спречавања насиља у школи. Предвиђеном сертификацијом програм је веома успешно спровођен 3 године, оцењен је као садржајан и потпуно имплементиран у Развојни план школе. С обзиом да највећи број анкета покажу да свако  четврто дете трпи неки вид насиља од вршњака сви запослени су се укључили у борбу да насиље не толеришемо и да пратимо и евидентирамо сваки облик насиља у школи. Свеобухватни програм се наставио свих ових година  са жељом да наша школа постане сигурно, безбедно, подстицајно место за учење и развој. Мере програма се спроводе у свакој одељењској заједници кроз правила понашања, реституцију, доследност, Вршњачки тим, Тим за заштиту деце од насиља, злоствљања и занемаривања, Форум театар, као и разноврсну понуду превентивних наставних, ваннаставних активности за ученике.Сви  директори и сви запослени трудили су и градили унутрашњу заштитну мрежу са планом  помоћи свима у школи ако се деси насиље као и онима који се  насилно понашају уз поштовање и примену  Протокола за заштиту деце.У овој  школској години на улазу у холу школе  урађен је трајни пано Протокола о поступању у случају да се насиље деси који употпуњује информације у кутку за родитеље. Школа је отворенија за укључивање и прихватање програма превенције са локалном средином и свим осталим институцијама које се баве превенцијом насиља. У школи пореде школског полицајца негује се сарадња са МУП одсеком за превецију где сем обавезних тема  припреме за наше ученике већи број предавања везаних за спречавање електронског насиља које постаје доминантно у школама.Најјачи инструмент који нам је помогао да пратимо, бележимо и реагујемо на насиље у школи је наш Дисциплински лист који ученици и родитељи респектују, јер нам омогућава да објективно оценимо владање ученика и одвојимо га од учења.  После нашег  десетогодишњег искуства  желимо да истакнемо значај и потребу заједничког и усклађеног деловања школе, породице и локалне заједнице у настојању да потпуно очистимо наше учионице од насиља и да овај програм богатимо и даље.

Славица Денић, стручни сарадник

 

Састав стручних органа и тимова за школску 2018/2019. годину

Стручни органи:

Назив тима и садржај рада Члановитима
Педагошки колегијумЧине га председници стручних актива, председници стручних већа, координатори тимова и стручни сарадници 1.Љиљана Мијић директор, руководилацПК

 1. Марија Симић (педагог, предс.СА за развој Шк.програмаiкоординатор Тима за инклузију)
 2. Весна Даничић (координатор СА за развојно планирање)

4.Весна Стојаковић (предс.СВ разредне наставе)

5.Анита Петровић Богдановић (предс.СВ наст.СЈ и верске н.)

6.Ивана Тошић (предс.СВ наст.историје и грађ.в.)

7.Татјана Бура (предс.СВ наст.страних језика)

8.Брана Шарац (предс.СВ наст.мат.,инф.и ТО)

9.Нада Ристичевић (предс.СВ наст.прир.наука –физ., хем., биол., геогр.)

10. Зоран Ђорђевић (предс.СВ наст.вештина-ЛК, МК, ФВ)

11.Снежана Васић (координатор Тима за област руковођење школом)

12.Данијела Илић (координаторТима за здравствену и социјалну заштиту ученика)

13.Славица Денић (координатор Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља…)

14. Снежана Паравиња Шкрбић (координаторТимазаподршкуученицима)

15.Горан Милић (координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе)

16.Марија Ђурић (координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво)

17. Ивана Тошић(координатор Вршњачког тима)

18.Марија Кнежевић (координатор Тима за естетско уређење школе)

19.Снежана Паравиња Шкрбић, координатор Тима за пројекат Еко-школа)

20.Ђурђа Шакић/Сузана Васиљевић, психолог , (координатор Тима за професионални развој)

 

Стручни актив за развој школског програмаЧине га представници наставника и стручних сарадника које за свако школску годину именује НВПредлог: Представник стручног већа и стручни сарадници
 1. Марија Симић, председник СА
 2. Ана Матић, координатор
 3. Брана Шарац
 4. Данијела Радаковић
 5. Душан Стојиљковић
 6. Јасна Раковић
 7. Ђурђа Шакић/ Сузана Васиљевић
Стручни актив за развојно планирање (ШРП)Чинегапредставници :

 • наставника
 • стручнихсарадника,
 • јединицелокалнесамоуправе
 • Ученичкогпарламента и
 • Саветародитеља

 

ЧлановеименујеШколскиодбор.

1.ЉиљанаМијић, председник СА

2.ВеснаДаничић , координатор

3.Марија Симић, педагог

 1. СинишаЈакшић/ ДубравкаКосић
 2. Мирјана Рацић

5.Анита Бура

6.Драгана Лилић

7.Славица Денић

8.Ђурђа Шакић/ СузанаВасиљевић

 1. ЈадранкаТравица

10.Вукашин Бојовић, представниклок.сам.

11.ДанијелаПекез,представникСаветарод.

12.Наталија Екмеџић, представник Ученичког парламента

 

 ЧЛАНОВИ ТИМОВАУ ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОД.

 

Тимови за самовредновање по областима самовредновања:

 • 7 кључнихобласти и 22 подручјавредновања
 • Обезбеђивањеквалитета

 

 

 
 1. Тим за област Школски програм и Годишњи програм рада школе
 • Школскипрограм
 • Годишњипрограмрадашколе
1.МаријаСимић, педагог, координатор2.ТамараСмиљанић /Душан Стојиљковић3.МилицаВидановић

4.Марија Зејак

5.ДрагославаПетровић

6.ТијанаШћеповић

 1. Милица Ћалић

Тимзаобласт „Настава и учење“

 • Планирање и припремање
 • Наставнипроцес
 • Учење
 • Праћење и напредовањеученика
 • Обезбеђивањеквалитета
 1. Славица Денић, спец.педагог, координатор
 2. Јелена Миковић

3.Тамара Стојаковић

4.Дубравка Мишчевић

5.Ивана Тошић

6.Драгана Кончаревић

7.Бранкица Прица

 1. Тимзаобласт „Образовнапостигнућаученика“
 • Квалитетшколскогпостигнућа
 • Обезбеђвањеквалитета
 1. СлободанкаЈаић-Таталовић,координатор

2.МаријаЂурић

3.Нада Ристичевић

4.ЈеленаПетровић

5.ВераБабић

 1. АницаМилетић
 2. Тимзаобласт „Подршкаученицима“
 • Брига о ученицима
 • Подршкаучењу
 • Лични и социјалниразвој
 • Професионалнаоријентација
 • Обезбеђивањеквалитета
1.Снежана Паравиња Шкрбић, координатор 2.Данијела Петровић

 1. Славица Стегић
 2. Бранка Шошкић
 3. Радмила Ангелов
 4. Никола Стикић
 5. Анђела Јовковић
 6. МирјанаКисјелица
 7. Тимзаобласт „ЕТОС“
 • Људскиресурси
 • Атмосфера и међуљудскиодноси
 • Партнерство са родитељима, ШО и локалном заједницом
1.Александар Тодосијевић, координатор

 1. Данијела Младеновић
 2. Весна Стојаковић
 3. Јулка Кнежевић
 4. Жељка Павловић
 5. Анита Бура
 6. Ивана Филиповић Готић
 7. Душан Галечић,представник родитеља
 8. Тимзаобласт
„ Руковођење, организација и обезбеђивањеквалитеташколе“

 • Руковођење
 • Организацијарадашколе
 • Школскиразвојниплан
 • Обезбеђивањеквалитета
 1. СнежанаВасић, координатор

2.СветланаДражетаМилуровић

3.Светлана Личанин

 1. Дивна Атлагић
 2. Јелена Павлица
 3. Драгана Ступар
 4. Тимзаобласт„ Ресурси“
 • Људскиресурси
 • Материјално-техничкиресурси
 • Финансијскиресурси
 • Ресурсилокалнезаједнице
 • Обезбеђивањеквалитета
1Лидија Буловић, координатор

 1. ЈасминаСкробић
 2. СнежанаКрњаја
 3. МирјанаБабовићКилибарда
 4. ВерицаГојковић

Чланови осталих тимова у школској 2018/2019.

Тим за заштиту деце од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања
 1. Љиљана Мијић
 2. Ђурђа Шакић/ Сузана Васиљевић
 3. Славица Денић, коордитантор
 4. Савка Нешић, секретар школе
 5. Слободан Каблар
 6. Младен Ђекић
 7. Зоран Ђорђевић
 8. Јованка Вујаковић
 9. Јелена Дуловић, представник родитеља
 Тимзаинклузију 
 1. Марија Симић, педагог, координатор
 2. Славица Денић
 3. Светлана Бјелопавлић
 4. Данијела Гордић
 5. ЂурђаШакић
 6. АнђелаЈовковић

7.Лола Глођајевић Цветковић

8.Душица Угрица,представникродитеља

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 1.Марија Ђурић- координатор

 1. Александар Тодосијевић
 2. Данијела Илић
 3. Марта Илић
 4. Данијела Солдо

6.Катарина Нешић,представникродитеља

Тим за процену квалитета рада запослених  наставника 1.Љиљана Мијић директор, руководила2.Горан Милић

 1. Весна Стојаковић
 2. Драгослава Петровић
 3. Марина Рацић, председник Савета родитеља

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 1.Горан Милић-координатор

 1. Љиљана Мијић
 2. Снежана Паравиња Шкрбић
 3. Марта Илић
 4. Славица Денић
 5. Милица Тишма
 6. НаталијаДабић
 7. Јелена Миковић
 8. Катарина Цветковић Пантић
 9. Весна Даничић
 10. Милица Видановић
 11. Снежана Крњаја
 12. Лана Стефанов
 13. Александар Тодосијевић
 14. Маја Милутиновић,представникродитеља
Тим за професионални развој
 1. Ђурђа Шакић/ Сузана Васиљевић, координатор
 2. Љиљана Мијић
 3. Марија Симић
 4. Анита Петровић Богдановић
 5. Тамара Смиљанић
 6. Татјана Бура

7.Зорица Јовановић,представникродитеља

 

Тим за здравствену и социјалну заштиту ученика 1.Данијела Илић, координатор2.Светлана Дражета Милуровић3.Светлана Стефанов

4.Миланка Чабрило

5.Милан Шево

Тим за естетско уређење школе
 1. Марија Кнежевић, координатор
 2. Драгана Терзић
 3. Наталија Дабић
 4. АнитаБура
 5. ЉиљанаМијић

6.МирјанаРацић

 1. ЈаснаРаковић
Тим за спровођење Међународног програма „ЕКО школа“ Чланови Еко-тима :

 1. СнежанаПаравињаШкрбић- координатор
 2. НадаРистичевић

3.МиланкаЧабрило

4.ЛидијаБуловић

5.ИванаФилиповићГотић

 1. ТамараСтојаковић

7.ЈеленаПетровић

 1. МилицаВидановић

9.РадмилаАнгелов

10.ДраганаСтупар

 1. ДраганаЛилић
Вршњачкитими тимзасарадњусаУченичкимпарламентом
 1. Ивана Тошић, координатор Вршњачког тима
 2. Марија Зејак
 3. Јадранка Травица

4.Горан Милић, координаор за сарадњу са Ученичким парламентом

5.Александра Ненић

Комисија за упис                                                    Информатички координатори

 1. Јованка Вујаковић                                            1. Тамара Смиљанић
 2. Данијела Петровић                                          2. Душан Стојиљковић
 3. Драгана Ступар                                                 3. Младен Ђекић
 4. Светлана Дражета Милуровић                      4. Милица Видановић
 5. Јелена Богдановић                                            5. Марта Илић
 6. Радмила Ангелов                                               6. Снежана Крњаја
 7. Зоран Ђорђевић                                                7. Весна Даничић

 

Комисија за попис

 1. СинишаЈакшић/ Дубравка Косић
 2. Снежана Крњаја
 3. Наташа Ђорђевић
 4. Александар Ковачевић
 5. Драгана Соломун
 6. Јадранка Травица

 

Лица задужена за давање јавних информација

 1. Љиљана Мијић
 2. Александар Тодосијевић
 3. Славица Денић
 4. Горан Милић

 

Комисија за попис ситног инвентара

 1. Мира Мркела
 2. Вишња Месаровић
 3. Јованка Вујаковић
 4. Слободан Каблар
 5. Милан Шево

 

Координатори за сарадњу школе са родитељима

 1. Ђурђа Шакић/ Сузана Васиљевић
 2. Марија Ђурић
 3. Лола Глођајевић Цветковић

Батајница, 18.09.2018.                                         Директор школе Љиљана Мијић