Архиве аутора: Горан Милић

Путовање у свемир

УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ ОД ДРУГОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ИМАЛИ СУ ПРИЛИКУ ДА ПОСЕТЕ МОБИЛНИ ПЛАНЕТАРИЈУМ 16.9.2019. ГОДИНЕ.У САРАДЊИ СА ДРУШТВОМ АСТРОНОМА СРБИЈЕ  ПЛАНЕТАРИЈУМ ЈЕ ПОСТАВЉЕН У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ НАШЕ ШКОЛЕ. УЧЕНИЦИ СУ У ПРАТЊИ НАСТАВНИКА , УЧИТЕЉИЦА И УЧИТЕЉА ПРИСУСТВОВАЛИ ПРОЈЕКЦИЈИ ЗВЕЗДАНОГ НЕБА, САЗВЕЖЂА И НЕБЕСКИХ ТЕЛА СУНЧЕВОГ СИСТЕМА. РАЗОТКРИВАЛИ СУ ШТА СУ ЛАЖНА А ШТА ПРАВА КРЕТАЊА НА НЕБУ, УЗРОКЕ СМЕНЕ ДАНА И НОЋИ, СМЕНЕ ГОДИШЊИХ ДОБА, ЗВЕЗДЕ ПАДАЛИЦЕ, СУНЧЕВЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ, ЦРНЕ РУПЕ..ПОСЕТИЛИ СУ И ИЗЛОЖБУ  МОДЕЛА СВЕМИРСКИХ ЛЕТИЛИЦА И ВЕШТАЧКИХ САТЕЛИТА. Наставите са читањем

Дан без аутомобилског дима

Субота. Дан за одмор и породицу. Тако и ми у школи сматрамо да су наши ђаци, учитељи, наставници, директорка једна велика породица. И баш зато што то јесмо, ове суботе, 14.9.2019. обележили смо другу годину за редом ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛСКОГ ДИМА. Наставите са читањем

Састав стручних органа и тимова за школску 2019/2020. годину

СТРУЧНИ ОРГАНИ:

Назив тима и садржај рада Члановитима
Педагошки колегијумЧине га председници стручних актива, председници стручних већа, координатори тимова и стручни сарадници 1.Љиљана Мијић директор, руководилацПК

 1. Марија Симић (педагог, предс.СА за развој Шк.програмаiкоординатор Тима за инклузију)
 2. Весна Даничић (координатор СА за развојно планирање)

4.Весна Стојаковић (предс.СВ разредне наставе)

5.Драгана Ступар (предс.СВ наст.СЈ и верске н.)

6.Ивана Тошић (предс.СВ наст.историје и грађ.в.)

7.Татјана Бура (предс.СВ наст.страних језика)

8.Брана Шарац (предс.СВ наст.мат.,инф.и ТО)

9.Нада Ристичевић (предс.СВ наст.прир.наука –физ., хем., биол., геогр.)

10.Зоран Ђорђевић (предс.СВ наст.вештина-ЛК, МК, ФВ)

11.Снежана Васић (координатор Тима за област руковођење школом)

12.Данијела Илић (координаторТима за здравствену и социјалну заштиту ученика)

13.Славица Денић (координатор Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља…)

14.Светлана Личанин (координаторТимазаподршкуученицима)

15.Горан Милић (координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе)

16.Марија Ђурић (координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво)

17.Александра Марковић(координатор Ученичког парламента)

18.Марија Кнежевић (координатор Тима за естетско уређење школе)

19.Снежана Паравиња Шкрбић, координатор Тима за пројекат Еко-школа)

20.Ђурђа Шакић, психолог , (координатор Тима за професионални развој)

 

Стручни актив за развој школског програмаЧине га представници наставника и стручних сарадника које за свако школску годину именује НВ

Предлог: Представник стручног већа и стручни сарадници

 1. Марија Симић, председник СА
 2. Ана Матић, координатор
 3. Брана Шарац
 4. Дубравка Косић
 5. Душан Стојиљковић
 6. Јасна Раковић
 7. ЂурђаШакић
Стручни актив за развојно планирање (ШРП)Чинегапредставници :

 • наставника
 • стручнихсарадника,
 • јединицелокалнесамоуправе
 • Ученичкогпарламента и
 • Саветародитеља

 

ЧлановеименујеШколскиодбор.

1.ЉиљанаМијић, председник СА2.ВеснаДаничић , координатор

3.Марија Симић, педагог

4.Сузана Васиљевић

5. Мирјана Рацић

6.АнитаБура

7.СлавицаДенић

8.ЂурђаШакић

9. ЈадранкаТравица

10.Вукашин Бојовић, представниклок.сам.

11.ДанијелаПекез,представникСаветарод.

12.представник Ученичког парламента

 

  

 

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМОВАУ ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОД.

 

Тимови за самовредновање по областима самовредновања:

 • 6кључнихобласти и 24подручјавредновања
 • Обезбеђивањеквалитета

 

 

 
 1. Тим за област Програмирање, планирање, извештавање
 • Школскипрограм
 • Годишњипрограмрадашколе
1.МаријаСимић, педагог, координатор2.Душан Стојиљковић

3.Душан Обилић

4.ДрагославаПетровић

5.ТијанаСимић

 1. МилицаЋалић
 2. Драгана Илић
 3. Тимзаобласт „Настава и учење“
 • Планирање и припремање
 • Наставнипроцес
 • Учење
 • Праћење и напредовањеученика
 • Обезбеђивањеквалитета
 1. Славица Денић, спец.педагог, координатор
 2. Александра Ненић

3.Дубравка Мишчевић

4.Данијела Гордић

 1. Бојана Брашанац

6.Бранкица Прица

 1. Весна Стојаковић
 2. Сузана Васиљевић
 3. Тимзаобласт „Образовнапостигнућаученика“
 • Квалитетшколскогпостигнућа
 • Обезбеђвањеквалитета
 1. СлободанкаЈаић-Таталовић,координатор

2.МаријаЂурић

3.Драгана Кончаревић

 1. Нада Ристичевић

5.ЈеленаПетровић

 1. 6. АницаМилетић
 2. Катарина Цветковић Пантић
 3. Тимзаобласт „Подршкаученицима“
 • Брига о ученицима
 • Подршкаучењу
 • Лични и социјалниразвој
 • Професионалнаоријентација
 • Обезбеђивањеквалитета
1.Светлана Личанин, координатор 2.Данијела Петровић

3.Вера Бабић

 1. Бранка Шошкић
 2. СлавицаСтегић
 3. Никола Стикић
 4. МирјанаКисјелица
 5. Тимзаобласт „ЕТОС“
 • Људскиресурси
 • Атмосфера и међуљудскиодноси
 • Партнерство са родитељима, ШО и локалном заједницом
1.Александар Тодосијевић, координатор

 1. Данијела Младеновић
 2. Весна Стојаковић
 3. Јулка Кнежевић/ Зорана Исаиловић
 4. Жељка Павловић
 5. Анита Бура
 6. Милица Тишма
 7. Ивана Филиповић Готић
 8. Душан Галечић,представник родитеља
 9. Тимзаобласти
„ Организација рада школе,управљањељудским и материјалнимресурсима” 

 • Руковођење
 • Организацијарадашколе
 • Школскиразвојниплан
 • Обезбеђивањеквалитета
 • Људскиресурси
 • Материјално-техничкиресурси
 • Финансијскиресурси
 • Ресурсилокалнезаједнице

 

 

 

 1. СнежанаВасић и ЛидијаБуловићкоординатори

2.СветланаДражетаМилуровић

3.Вишња Месаровић

 1. Дивна Атлагић
 2. ЈеленаПавлица
 3. Јованка Вујаковић
 4. СнежанаКрњаја
 5. МирјанаБабовићКилибарда
 6. ВерицаГојковић

 

Чланови осталих тимова у школској 2019/2020.

Тим за заштиту деце од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања 
 1. Љиљана Мијић
 2. Ђурђа Шакић
 3. Сузана Васиљевић
 4. Славица Денић, коордитантор
 5. Савка Нешић, секретар школе
 6. Слободан Каблар
 7. Младен Ђекић
 8. Марија Кнежевић
 9. Јелена Дуловић, представник родитеља
 Тимзаинклузију

 

 1. Марија Симић, педагог, координатор
 2. Славица Денић
 3. Сузана Васиљевић
 4. Данијела Гордић
 5. ЂурђаШакић
 6. 6. Гордана Гаврић

8.Душица Угрица,представникродитеља

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 1.Марија Ђурић- координатор

 1. Александар Тодосијевић
 2. Данијела Илић
 3. Марта Илић
 4. Наталија Дабић

6.Катарина Нешић,представникродитеља

Тим за процену квалитета рада запослених  наставника 1.Љиљана Мијић директор, руководила2.Горан Милић

 1. Весна Стојаковић
 2. Драгослава Петровић
 3. Марина Рацић, председник Савета родитеља

 

Тимзаобезбеђивањеквалитета и развојустанове
 1. Љиљана Мијић-координатор
 2. Горан Милић
 3. Светлана Бјелопавлић
 4. Стеван Месаровић
 5. Тамара Стојаковић
 6. Милица Видановић
 7. Светлана Елезовић Петровић
 8. Виолета Тошић
 9. Снежана Паравиња Шкрбић
 10. Анита Петровић Богдановић
 11. Снежана Крњаја
 12. Маја Милутиновић,представникродитеља
Тимзапрофесионалниразвој
 1. Ђурђа Шакић, координатор
 2. Љиљана Мијић
 3. Марија Симић
 4. Сузана Васиљевић
 5. Душан Стојиљковић
 6. Снежана Паравиња Шкрбић
 7. Татјана Бура
 8. Драгана Ступар
 9. Милица Видановић
 10. Весна Даничић

8.Зорица Јовановић,представникродитеља

 

Тим за здравствену и социјалну заштиту ученика 1.Данијела Илић, координатор2.Маријана Мрђен

3.Мирјана Облаковић

4.Миланка Чабрило

5.Милан Шево

 1. Зоран Ђорђевић
Тим за естетско уређење школе
 1. Марија Кнежевић, координатор
 2. Анђела Јовковић/ Јелена Савић
 3. Наталија Дабић
 4. АнитаБура
 5. ЉиљанаМијић

6.МирјанаРацић

 1. ЈаснаРаковић
ТимзаспровођењеМеђународногпрограма„ЕКО школа“ Чланови Еко-тима :

 1. СнежанаПаравињаШкрбић- координатор
 2. НадаРистичевић

3.МиланкаЧабрило

4.ЛидијаБуловић

5.ИванаФилиповићГотић

 1. Драгана Кончаревић
 2. Гордана Гаврић

8.ЈеленаПетровић

 1. Милица Тишма

10.Данијела Илић

 1. 11. ДраганаЛилић
Вршњачкитим 
 1. Ивана Тошић, координатор Вршњачког тима
 2. Драгана Соломун
 3. Јадранка Травица

 

Ученички парламент 1.Александра Марковић, координаор за сарадњу са Ученичким парламентом2.Александра Ненић

 

Комисија за уписИнформатички координатори

 1. Анита Петровић Богдановић Душан Обилић
 2. Горан Милић Душан Стојиљковић
 3. Александар Тодосијевић Младен Ђекић
 4. Јелена Петровић Милица Видановић
 5. Никола Стикић Марта Илић
 6. Татјана Бура СнежанаКрњаја
 7. Касандра Андрејић
 8. 8. ВеснаДаничић
 9. Снежана Паравиња Шкрбић

Комисија за попис

 1. Дубравка Косић
 2. Снежана Крњаја
 3. Наташа Ђорђевић
 4. Слободан Каблар
 5. Драгана Соломун
 6. ЈадранкаТравица

Лица задужена за давање јавних информација

 1. Љиљана Мијић
 2. Александар Тодосијевић
 3. Славица Денић
 4. Горан Милић

 

Комисијазапописситног инвентара

 1. МираМркела
 2. Вишња Месаровић
 3. МиланШево
 4. Љубинка Павловић

 

 Координатори за сарадњу школе са родитељима

 1. Ђурђа Шакић
 2. Славица Денић
 3. Дивна Атлагић
 4. МаријаЂурић
 5. Никола Стикић

 

Тим за ажурирање сајта школе

 1. Горан Милић
 2. Касандра Андрејић
 3. Душан Стојиљковић

 

Комисија за преглед матичних књига, ђачких књижица и сведочанстава

 1. Мирјана Облаковић
 2. Сузана Васиљевић
 3. Ђурђа Шакић
 4. ЈованкаВујаковић
 5. Марија Симић
 6. Стеван Месаровић

 

Батајница,13.09.2019.                                         Директоршколе,

ЉиљанаМијић

 

Зелени фестивал

ZELENA ZASTAVA

 

У ОШ ,,Бранко Радичевић” у Батајници одржан је сајам екологије у среду, 17.10.2018. год. са циљем упознавања ученика, родитеља и грађана Батајнице о важности екологије за очување животне средине, о правилној исхрани и здравим стиловима живота. Манифестацију је подржало Друштво пријатеља Батајнице, ЈКП ,,Градске пијаце”, ГО Земун.

У приземљу ОШ ,,Бранко Радичевић” постављени су штандови на којима су ученици све три батајничке школе имали прилику да припремају, дегустирају и упознају се са здравом храном. Ученици старијих разреда су свим заинтересованима приказали поступак компостирања. Штандове су имали и гости, учесници сајма, из области медицине и екологије који су презентовали свој рад и одговарали на сва дечија питања.

У свечаној сали школе ,,Мали кувари“ су организовали радионице о здравој исхрани и последицама неправилне исхране уз демонстрацију припремања исте.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Дечија недеља – старија смена

Дечија недеља 2018. (старија смена)

Мото: МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без насиља

Програм дечије недеље (1.-7. октобра)

ПОНЕДЕЉАК 1.10.2018.

Поклон књига библиотеци од сваке одељењске заједнице

Бициклистички полигон спретности за ученике петог и шестог разреда

УТОРАК 2.10.2018.

Трка за срећније детињство

СРЕДА 3.10.2018.

Литерарни и ликовни конкурс на тему „Моје је право да живим срећно и здраво“

ЧЕТВРТАК 4.10.2018.

Акција „Чеп за хендикеп“

Скупљање старе хартије

Стоп ријалитијима

ПЕТАК 5.10.2018.

Радио драма „Дечија права и обавезе„

Дечија недеља – млађа смена

 Дечија недеља 2018.

 

Мото: МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО

- за одрастање без насиља

 

ПРОГРАМ  ДЕЧИЈЕ  НЕДЕЉЕ ( 1.-7.10.2018.)

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК  1.10.2018.

 

Отварање Дечије недеље – „Поздрав првацима“, бесплатна позоришна представа у извођењу звезда агенције „Беоарс БМ“

КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЕТЕТА ( 2. – 4. РАЗРЕД)

Трчимо у природи

 

УТОРАК 2.10.2018.

 

Изложба ликовних и литерарних радова у холу школе на тему

МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО

- за одрастање без насиља ( млађа смена)

Игре без граница – одељењска такмичења

Садимо дрво генерације

 

СРЕДА 3.10.2018.

 

Поклон књига библиотеци од сваке одељењске заједнице

Сакупљамо стару хартију

Штафетне игре

Бесплатна балетска представа  балетског студија „СТЕП“

 

ЧЕТВРТАК 4.10.2018.

 

Деца деци – хуманитарна сакупљачка акција за ученике ОШ“Сава Јовановић Сирогојно“

Возимо ролере, бицикле, тротинете…

 

ПЕТАК 5.10.2018.

Свечана приредба поводом пријема првака у Дечји савез

Елементарне игре

 

Наше десетогодишње искуство у УНИЦЕФ пројекту ,,Школа без насиља“

Школа се укључила у Уницефов програм 2008. године иницијативом психолога школе Весне Живановић и тадашње директорке Марјане Мрђен у циљу спречавања насиља у школи. Предвиђеном сертификацијом програм је веома успешно спровођен 3 године, оцењен је као садржајан и потпуно имплементиран у Развојни план школе. С обзиом да највећи број анкета покажу да свако  четврто дете трпи неки вид насиља од вршњака сви запослени су се укључили у борбу да насиље не толеришемо и да пратимо и евидентирамо сваки облик насиља у школи. Свеобухватни програм се наставио свих ових година  са жељом да наша школа постане сигурно, безбедно, подстицајно место за учење и развој. Мере програма се спроводе у свакој одељењској заједници кроз правила понашања, реституцију, доследност, Вршњачки тим, Тим за заштиту деце од насиља, злоствљања и занемаривања, Форум театар, као и разноврсну понуду превентивних наставних, ваннаставних активности за ученике.Сви  директори и сви запослени трудили су и градили унутрашњу заштитну мрежу са планом  помоћи свима у школи ако се деси насиље као и онима који се  насилно понашају уз поштовање и примену  Протокола за заштиту деце.У овој  школској години на улазу у холу школе  урађен је трајни пано Протокола о поступању у случају да се насиље деси који употпуњује информације у кутку за родитеље. Школа је отворенија за укључивање и прихватање програма превенције са локалном средином и свим осталим институцијама које се баве превенцијом насиља. У школи пореде школског полицајца негује се сарадња са МУП одсеком за превецију где сем обавезних тема  припреме за наше ученике већи број предавања везаних за спречавање електронског насиља које постаје доминантно у школама.Најјачи инструмент који нам је помогао да пратимо, бележимо и реагујемо на насиље у школи је наш Дисциплински лист који ученици и родитељи респектују, јер нам омогућава да објективно оценимо владање ученика и одвојимо га од учења.  После нашег  десетогодишњег искуства  желимо да истакнемо значај и потребу заједничког и усклађеног деловања школе, породице и локалне заједнице у настојању да потпуно очистимо наше учионице од насиља и да овај програм богатимо и даље.

Славица Денић, стручни сарадник